Houtermans Financieel Advies hecht veel waarde aan uw privacy.Ik doe er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geef ik u graag duidelijkheid over wat ik met uw persoonsgegevens doe. Ik verwerk deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
- Het uitvoeren van marketingactiviteiten
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw financiële gegevens
- Gegevens van uw eigendommen

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
De bewaartermijn van uw gegevens koppelen wij aan de looptijd van het daarmee afgesloten product. Bij een hypotheek is dat bijvoorbeeld 30 jaar.

Nieuwsbrief

Ik bied een nieuwsbrief aan waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Facebook en LinkedIn

Op mijn website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten mijn invloedssfeer; ik ben hier dan ook niet voor aansprakelijk. Lees de privacyverklaringen van Facebook en/of LinkedIn om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden door Houtermans Financieel Advies alléén uitgewisseld tussen de verschillende afdelingen binnen de onderneming. Voorts worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij bijvoorbeeld aan geldverstrekkers en verzekeraars.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt mij laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Ik zal er dan voor zorgen dat ik u niet meer benader voor andere diensten of producten dan die u al van of via mij heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Houtermans Financieel Advies Wilmenweg 16 6447AX Merkelbeek

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens Ik heb vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor mij zijn, kunt u ze laten verwijderen. U kunt dit doen door mij een schriftelijk verzoek te sturen aan bovengenoemd postadres, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Ik zal dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Het gebruik van het Klantenbestand de Digitale Klantmap

Houtermans Financieel Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Houtermans Financieel Advies van uw persoonsgegeven kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. De door u aan ons verstrekte gegevens en documenten worden in een beveiligde database opgeslagen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijziging aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.